MOJE MILÉ SLOVENSKO,

Nadišiel čas, keď naša vlasť a aj my jej občania opäť stojíme pred bránami veľkého rozhodnutia. Rozhodnutia o tom, komu dáme dôveru, aby v nadchádzajúcom období viedol náš štát zodpovedne a rozvážne a súčasne ho dôstojne, sebavedomo a vlastenecky reprezentoval na medzinárodnej úrovni, rozhodne presadzoval suverénne záujmy Slovenska a jeho občanov.

Stojíme tiež pred voľbou, kto utíši rozbúrené vody a prispeje k nastoleniu slušnosti do spoločenských vzťahov, k spoločnému hľadaniu východísk a riešení  tých najpálčivejších otázok a problémov, ktorým čelíme a ktoré nás znepokojujú a zneisťujú, ale často aj rozdeľujú.

Kto má dostatok skúseností, vôle a predpokladov na úspešné zvládanie úloh plynúcich z neľahkých výziev, ktorým spoločne čelíme s plnou zodpovednosťou, rozhodnosťou a odvahou, so srdcom hrdého vlastenca a Európana.Domnievam sa, že ma moje politické, dilomatické a životné skúsenosti pripravili na to, aby som našu vlasť viedol k vnútornému zmieru a spolupráci a spoločne s Vami nasmeroval Slovensko k lepšej budúcnosti.

Je mi preto cťou predstaviť sa Vám ako kandidát na úrad prezidenta  Slovenskej republiky.   

Počas svojej profesionálnej dráhy diplomata a politika som v ostatných rokoch pracoval na rôznych pozíciách pre Slovenskú republiku a tiež v medzinárodných organizáciách, v prospech Slovenska a jeho občanov, v prospech mieru, medzinárodnej spolupráce a bezpečnosti.

Pôsobil som vo funkcii ministra zahraničných vecí či veľvyslanca SR, námestníka a osobitného vyslanca generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov pre vedenie mierových a politických misií OSN v Tadžikistane, Afganistane, Iraku, Libanone a Líbyi. Dve volebné obdobia som zastával funkciu generálneho tajomníka Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a predtým riaditeľa Centra OBSE pre prevenciu konfliktov. Pôsobil som tiež ako prvý osobitný predstaviteľ Európskej únie pre Strednú Áziu či predseda Výboru ministrov Rady Európy.

Na každom z týchto zodpovedných medzinárodných postov som s plným nasadením konal v prospech ľudí, ich dôstojného života a mierovej budúcnosti, s cieľom nachádzania východísk aj z tých najzávažnejších výziev a konfliktov. Podieľal som sa na riešeniach komplexných problémov a kríz  presahujúcich často hranice jednotlivých štátov.

Po tom, čo som dlhé roky pôsobil vo svetovej a v európskej politike, by som v súčasnej búrlivej dobe doma i v zahraničí chcel Slovensku a jeho občanom ponúknuť svoje dlhoročné skúsenosti, schopnosti a odborné znalosti vychádzajúc z úspešného riešenia a tlmenia konfliktných a iných kontroverzných politických a spoločenských situácií, svoj osobný medzinárodný kredit získaný v dlhoročnej praxi a bohaté zázemie kontaktov a rešpektu vo vysokých zahraničných politických kruhoch. Takisto aj zodpovedné a cieľavedomé presadzovanie princípov a hodnôt demokracie, právneho štátu, spravodlivosti, slobody a rovnosti práv a povinností pre všetkých občanov, riadneho spravovania vecí verejných vrátane boja proti korupcii a zabezpečenia vymožiteľnosti práva.  

Milí spoluobčania, milé Slovenky, milí Slováci,

Tri desaťročia od vzniku samostatného Slovenska prechádza naša vlasť ťažkým obdobím. Slovensko a jeho občania akoby stratili jednotiacu víziu do budúcnosti, krajina je polarizovaná a roztrieštená. Chýbajú snahy spoločne hľadať riešenia, spolupracovať. Politická a spoločenská atmosféra je charakterizovaná konfrontáciou, nekultúrnosťou, hrubosťou, netoleranciou a rastúcou nevraživosťou, ktoré dláždia cestu extrémizmu a násiliu. Žijeme v časoch, keď každý desiaty občan lavíruje na pokraji chudoby, medzi nimi mnohí dôchodcovia, zdravotníctvo je v zúfalom stave, a naše deti nemá v školách kto učiť. Mnohí mladí ľudia akoby nevideli pre seba budúcnosť na Slovensku a hľadajú ju v zahraničí. Hodnoty, na ktorých je založená naša civilizácia, sa relativizujú a vytrácajú. 

JE NAČASE TO ZMENIŤ!

Slovensko je krajinou veľkých snov, talentov, možností a príležitostí. Potrebuje len viesť s rozvahou, čestnosťou a cieľavedome tým správnym smerom.

Mojím cieľom je spoločná práca na posilnenie našej vlasti, efektívne úsilie v prospech rozvoja, stability, prosperity a vonkajšej a vnútornej bezpečnosti suverénneho Slovenska strategicky zakotveného v euroatlantických štruktúrach, ako súčasti pevného jadra suverénnej Európskej únie.

Chcem sa zamerať na podporu ekonomického rastu a tvorbu pracovných miest, aby sme zabezpečili lepší život pre našich občanov vrátane dôstojného života pre dôchodcov a ďalšie zraniteľné skupiny obyvateľov.

Mojím zámerom je podporiť aj investovanie do vzdelávania a inovácií, vrátane zelenej ekonomiky, aby sme ako moderná krajina mohli konkurovať na medzinárodnej úrovni a posunúť našu krajinu vpred. To pomôže aj v tom, aby sme dali perspektívu zaujímavého a zmysluplného uplatnenia na Slovensku aj mladej generácii, aby bola motivovaná pracovať a žiť na Slovensku, aby tu mala pre to kvalitné zázemie.

Sociálna spravodlivosť, dostupná zdravotná starostlivosť, dostupné bývanie, spoľahlivá dopravná, energetická a ďalšia infraštruktúra, energetická bezpečnosť, potravinová sebestačnosť, kvalitné vzdelávanie, podpora cestovného ruchu  či podpora kultúry sú pre mňa neoddeliteľnou súčasťou politiky a presadzovania strategických záujmov Slovenska. Zasadím sa o rovnosť žien a mužov, budem bojovať o kvalitnejší a dôstojnejší život s rovnakými príležitosťami pre všetkých . V spolupráci s vládou a parlamentom sa budem zasadzovať o riadny chod  inštitúcií a orgánov štátu.

Na európskej a medzinárodnej scéne chcem presadzovať aktívne zapojenie Slovenska do riešenia globálnych výziev, ako sú zmena klímy a terorizmus, nezákonná migrácia, transnacionálny organizovaný zločin. Moje diplomatické skúsenosti mi umožnia aj tu budovať silné partnerstvá. Predstavujem si Slovensko, ktoré sa nielen zúčastňuje, ale aj aktívne formuje globálnu rozpravu a prispieva k mieru a pokroku nielen z ekonomického, rozvojového a humanitárneho, ale aj geopolitického hľadiska, spája národy v snahe o mier, bezpečnosť a prosperitu. 

Môj optimizmus pramení z presvedčenia, že potenciál nášho národa,  našich občanov, našej vlasti nepozná hraníc. Spoločne dokážeme zvládnuť výzvy, ktoré nás čakajú, pričom inšpiráciou mi budú naše tradície, úspechy a výnimočná vnútorná sila, vďaka ktorej tu, na križovatke Európy, už dlhé storočia zvládame rôzne krízy a skúšky.

Som Ján Kubiš - politik, diplomat, no v prvom rade človek. Slovák, ktorý bude vždy hrdo stáť na strane svojej vlasti a spájať ju v prospech jej občanov a jej ďalšieho rozvoja, nie ju rozdeľovať. Preto som rozhodnutý uchádzať sa o post hlavy nášho štátu.

Obraciam sa na Vás s pokorou, aby ste svojím hlasom vo voľbách podporili moju snahu stať sa prezidentom našej republiky.

Slovensko má obrovský potenciál a veľkú budúcnosť a ja verím, že spoločne môžeme dosiahnuť veľké veci. S Vašou podporou môžeme spolu ďalej budovať vlasť, ktorá nadviaže na doterajší vcelku úspešný príbeh Slovenska a na ktorý budeme môcť byť naďalej hrdí. Chcem pretaviť svoj úspešný medzinárodný príbeh do pokračovania úspešného príbehu nášho Slovenska.

Prosím o Váš hlas, aby sme spolu  Mohli budovať lepšiu budúcnosť pre nás všetkých.

Ja s pokorou a odhodlaním budem budovať krajšie, lepšie, moderné a demokratické Slovensko, našu spoločnú vlasť.

Aké slovensko budete voliť Vy?

AKO MA MÔŽETE PODPORIŤ

Ak zdieľate moju víziu, prosím, podporte ma svojím hlasom a spoločne ju premeníme na realitu. 


Ďakujem Vám!

Finančným príspevkom. Za každý jeden Vám budem nesmierne vďačný. Aj vďaka Vašej podpore bude môcť moja kampaň osloviť čo najviac Slovákov, aby sme spolu dokázali priniesť do prezidentského úradu potrebné skúsenosti a rozvahu, ktoré si táto funkcia vyžaduje.

Číslo transparentného účtu:
SK56 0900 0000 0052 0698 8483