PETÍCIA OBČANOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY, KTORÍ NAVRHUJÚ ZA KANDIDÁTA NA FUNKCIU PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Dr. h. c. Ing. Jána Kubiša

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV SIGNATÁROV PETÍCIE

1. Účel spracúvania osobných údajov: 
Na zostavenie petície, obstaranie podpisov signatárov petície a doručenie petície príslušnému orgánu verejnej moci bol zriadený petičný výbor (ďalej ako „petičný výbor“):

Mgr. Alexander Hauskrecht, Fekanova 2, 900 21 Svätý Jur, 
Mgr. Jaroslava Kubišová, Mikulášska 29, 811 01 Bratislava,
Aleš Kohút, Žilinská 8, 811 01 Bratislava

Ako osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci bol určený:
Mgr. Alexander Hauskrecht, Fekanova 2, 900 21 Svätý Jur
(Ďalej ako „zodpovedná osoba“)

Petičný výbor spracúva osobné údaje signatárov petície za účelom evidencie a dokumentácie petície na základe zákona č. 85/1990 Zb. - o petičnom práve, Ústavného zákona č. 460/1992 - Ústava Slovenskej republiky a na základe Zákona č. 180/2014 Z. Z. – o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podľa ust. § 4 ods. 1 zákona č. 85/1990 Zb. – o petičnom práve „Každý má právo spôsobom neodporujúcim zákonu vyzývať iné osoby, aby svojimi podpismi petíciu podporili.“

V zmysle ust. § 4 ods. 2 zákona č. 85/1990 Zb. – o petičnom práve „V petícii alebo v podpisovom hárku je osoba podporujúca petíciu povinná uviesť čitateľne svoje meno, priezvisko, adresu pobytu a svoj podpis,…“

Podľa ust. § 4 ods. 4 zákona č. 85/1990 Zb. – o petičnom práve „Osobitný zákon môže ustanoviť aj ďalšie náležitosti petície. Ak osobitný zákon ustanovuje najnižší počet osôb podporujúcich petíciu alebo vek osôb podporujúcich petíciu, uvedie osoba podporujúca petíciu svoj trvalý pobyt.“

V zmysle ust. § 103 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. Z. – o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov „Petícia musí obsahovať aj meno, priezvisko a dátum narodenia voliča, adresu jeho trvalého pobytu, ktorou sa rozumie názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice a číslo domu a podpis voliča.“

Petičný výbor spracúva osobné údaje signatárov petície výlučne na vyššie uvedený účel a s ohľadom na vyššie citované zákonné ustanovenia v stanovenom rozsahu osobných údajov, ktoré sú signatári petície povinní uvádzať.

2. Zákonnosť spracúvania osobných údajov: 
Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. C) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), resp. Na základe ust. § 13 ods. 1 písm. C) zákona č. 18/2018 Z. Z. - o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov: 
• Zákon č. 85/1990 Zb. - o petičnom práce, 
• Ústavný zákon č. 460/1992 - Ústava Slovenskej republiky, 
• Zákon č. 180/2014 Z. z.  - o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

4. Rozsah spracúvaných osobných údajov: 
• Meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu a podpis v súlade s ust. § 4 ods. 2 a 4 zákona č. 85/1990 Zb. – o petičnom práve v spojitosti s ust. §  103 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. – o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
    
5. Dotknuté osoby: 
Fyzické osoby podporujúce petíciu – signatári petície

6. Doba spracúvania osobných údajov: 
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie cieľa petície v zmysle ust. § 103 zákona č. 180/2014 Z. z. – o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7. Oprávnený záujem prevádzkovateľa: 
Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa nevykonáva.

8. Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
Osobné údaje nebudú prenášané/poskytované do tretích krajín.

10. Kategória osobných údajov: 
Bežné osobné údaje signatárov petície vyžadované v zmysle ust. § 4 ods. 2 a 4 zákona č. 85/1990 Zb. – o petičnom práve v spojitosti s ust. § 103 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. – o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

11. Zverejňovanie osobných údajov: 
Osobné údaje sa nezverejňujú.

12. Príjemcovia osobných údajov (tretie strany):
Predseda parlamentu Slovenskej republiky – na základe ust. § 103 ods. 3  zákona č. 180/2014 Z. z. - o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Príslušný správny súd – na základe ust. § 103 ods. 5 zákona č. 180/2014 Z. z. - o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Prípadné ďalšie subjekty, ktorým má byť petícia predložená v zmysle osobitných predpisov

13. Ostatné ustanovenia:
Prevádzkovateľom v zmysle ust. § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z. z. – o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je petičný výbor.

Petičný výbor je možné kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy: info@kubisprezident.sk

Zodpovednou osobou vo vzťahu k spracovaniu osobných údajov bol určený: Mgr. Alexander Hauskrecht, Felcanova2, 900 21 Svätý Jur, kontaktná e-mailová adresa: info@kubisprezident.sk

Dotknutá osoba má právo:
-    v prípade, ak udelila prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním osobných údajov, kedykoľvek svoj súhlas odvolať; odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním,
-    namietať spracúvanie osobných údajov,
-    na presnosť osobných údajov
-    podať návrh na začatie konania podľa ust. § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. – o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov – ak sa dotknutá osoba domnieva, že bolo porušené jej právo na ochranu osobných údajov, má možnosť podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom: Hraničná 12, 820 07 Bratislava

to všetko v rozsahu a spôsobom definovanými zákonom č. 18/2018 Z. z. – o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa:
-    prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, 
-    opravu nesprávne uvedených osobných údajov dotknutej osoby alebo doplnenie osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú neúplné,
-    vymazanie osobných údajov dotknutej osoby alebo obmedzenie spracovania osobných údajov,